DOP: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2016

11/04/2017 18:18

Lý do và mục đích: Tổ  chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và tạm  ứng cổ tức năm 2016
1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:
Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
Thời gian thực hiện: TCPH sẽ thông báo sau
Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ thông báo sau
Nội dung họp:
– Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
– Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016, kế hoạch năm 2017;
– Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch năm 2017;
– Các nội dung khác.
2. Tạm ứng cổ tức năm 2016
Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
Ngày thanh toán: 22/05/2017
Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp, bắt đầu từ ngày 22/05/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 28/04/2017
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ  coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và  đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà  đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.