TV2: Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt và cổ phiếu

14/04/2017 18:23

Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt và cổ phiếu
a)     Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt:
– Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
– Ngày thanh toán: 26/06/2017.
– Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Phòng Tài chính -Kế toán CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2; địa chỉ: số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, TP.HCM; Thời gian chi trả giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ Thứ bảy,Chủ nhật) bắt đầu từ ngày 26/06/2017. Cổ đông xuất trình Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, chứng minh nhân dân khi nhận cổ tức, trường hợp ủy quyền phải có Giấy ủy quyền theo quy định.
b)     Chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu:
-Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (tương đương 20:3) Cổ đông sở hữu 20 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách sẽ được nhận thêm 03 cổ phiếu trả cổ tức.
– Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách để nhận cổ  phiếu trả cổ tức năm 2016 cổ đông A sở hữu 110 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện 15% cổ đông A được nhận 110*15%= 16,5 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A được nhận 16 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,5 được hủy bỏ.
– Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Phòng tài chính kế toán Phòng tài chính kế toán CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2; địa chỉ 32 Ngô Thời Nhiệm, P7, Q3, TP.HCM. Thời gian làm việc giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ Thứ bảy,Chủ nhật), Cổ đông xuất trình sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, chứng minh nhân dân khi nhận cổ tức trường hợp phải có Giấy ủy quyền theo quy định.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 29/05/2017.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.