TV3: Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt và cổ phiếu

19/05/2017 18:02

1.     Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt và cổ phiếu
2.     Nội dung cụ thể:
a.     Thanh toán cổ tức bằng tiền:
– Tỷ lệ thực hiện: 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng)
– Thời gian thực hiện: 14/07/2017
– Địa điểm thực hiện:
+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3, địa chỉ 32 Ngô Thời Nhiệm, P7, Q3, Tp.Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 14/07/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.
b.     Thanh toán cổ tức bằng cổ phiếu:
– Tỷ lệ thực hiện: 20% (người sở hữu 5 cổ phiếu nhận được 1 cổ phiếu trả cổ tức)
– Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2016 sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn sẽ bị hủy bỏ.
– Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức năm 2016, cổ đông A sở hữu 103 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện 20%, cổ đông A nhận được 103*20%= 20,6 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn cổ đông A được nhận 20 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,6 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.
– Địa điểm thực hiện:
+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm tại CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3, địa chỉ 32 Ngô Thời Nhiệm, P7, Q3, Tp.Hồ Chí Minh Tp.Hồ Chí Minh và xuất trình chứng minh nhân dân.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 20/06/2017.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.