SRF: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

24/05/2017 17:55

Lý do và mục đích : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Tỷ lệ thực hiện: 3:1 (Người sở hữu 03 cổ phiếu được nhận 01 cổ  phiếu mới).
Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ  phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là  (100*1/3) = 33,33 cổ phiếu. Theo phương án nêu trên, số lượng cổ phiếu cổ đông A được nhận là 33 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,33 cổ phiếu sẽ bị huỷ bỏ
Địa điểm thực hiện:
Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh – Tầng 14, tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP.HCM và xuất trình chứng minh nhân dân.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 22/06/2017.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.