SKG: Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền và cổ phiếu

02/06/2017 18:06

Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền và cổ phiếu
Nội dung cụ thể:
–     Trả cổ tức bằng tiền mặt:
·     Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
·     Ngày thanh toán: 14/07/2017
·     Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức theo địa chỉ : “Văn phòng đại diện của Công ty cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang tại Tp. Hồ Chí Minh – 12 Nguyễn Ngọc Lộc (Số cũ : 326 Ngô Quyền nối dài) P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh” từ ngày 14/07/2017. Người sở hữu xuất trình chứng minh nhân dân và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần khi đến nhận cổ tức.
–     Trả cổ tức bằng cổ phiếu:
·     Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 5:2 (Người sở hữu 05 cổ phiếu được nhận 02 cổ phiếu mới)
·     Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cứ một cổ đông sở hữu 05 cổ phần được nhận 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cứ 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu được nhận thêm 02 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông A sở  hữu 101 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông với tỷ lệ phân bổ quyền 5:2 (tương đương 40%), cổ đông A sẽ được nhận 40,4 cổ phần mới, phần cổ phiếu lẻ (0,4 cổ phần) sẽ hủy bỏ.
·     Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức theo địa chỉ: “Văn phòng đại diện của Công ty cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang tại Tp. Hồ Chí Minh – 12 Nguyễn Ngọc Lộc (Số cũ : 326 Ngô Quyền nối dài) P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh”
Người sở hữu xuất trình chứng minh nhân dân/hộ chiếu và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần khi đến nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do CNVSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho CNVSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với CNVSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho CNVSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với CNVSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 26/06/2017
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, CNVSD sẽ coi danh sách do CNVSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của CNVSD.