VPK: Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

05/06/2017 17:58

Lý do và mục đích:  Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
– Tỷ lệ thực hiện: 1:0,875 (Người sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 0,875 cổ phiếu mới)
– Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.
– Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 125 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền 1:0,875, cổ đông A được nhận (125*0,875/1)= 109,375 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 109 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,375 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
– Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Lô 6-12, Khu F1, Khu công nghiệp Tân Thới Hiệp, P. Hiệp Thành, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh và xuất trình chứng minh nhân dân.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vncủa VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 28/06/2017
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.