VCS: Trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu, Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền

06/06/2017 17:50

– Lý do và mục đích:
1.     Trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu
2.     Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền
–     Nội dung cụ thể:
1.     Trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu:
–     Tỷ lệ thực hiện: 3:1 (Người sở hữu 03 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
–     Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ:
+ Phương án làm tròn: Làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu VCS sẽ được nhận 33,3333333333333 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu VCS mới thực tế cổ đông A sẽ được nhận là 33 cổ phiếu.
+ Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Tổng số  cổ phiếu lẻ thập phân của tất cả các cổ đông sẽ được bán lại cho Công đoàn Công ty cổ phần VICOSTONE với giá 155.468 đồng (là trung bình giá đóng cửa của cổ phiếu VCS từ ngày 03/04/2017 đến ngày 28/04/2017).
Số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả lại cho cổ đông có phần cổ phiếu lẻ thập phân tương ứng.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu VCS sẽ được nhận 33,3333333333333 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu VCS mới thực tế cổ đông A sẽ được nhận là 33 cổ phiếu, phần 0,33 cổ phiếu lẻ (lấy đến 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy) sẽ được bán lại cho Công đoàn Công ty cổ phần VICOSTONE, cổ đông A sẽ được nhận 51.304 đồng (0,33 CP*155.468 đồng) tương ứng với số tiền Công đoàn Công ty phải trả để mua lại số cổ phiếu lẻ.
–     Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Phòng Tài chính kế toán – Công ty cổ phần VICOSTONE – KCNC Hòa Lạc – xã Thạch Hòa – huyện Thạch Thất – Hà Nội ( vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7) và xuất trình chứng minh nhân dân/hộ chiếu phù hợp.
2.     Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền:
– Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
– Ngày thanh toán: 20/07/2017
– Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Công ty Chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán – Công ty cổ phần VICOSTONE – KCNC Hòa Lạc – xã Thạch Hòa – huyện Thạch Thất – Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7) từ ngày 20/07/2017 và xuất chứng minh nhân dân.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý  đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 06/07/2017
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.