TLG: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt, Trả cổ phiếu thưởng, Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

20/06/2017 17:48

1. Lý do và mục đích:
– Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt
 – Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
– Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2. Nội dung cụ thể:
a. Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt:
– Tỷ lệ thực hiện: 15%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng)
– Ngày thanh toán: 02/08/2017
– Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt tại Trụ sở chính của CTCP Tập  đoàn Thiên Long (Vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 02/08/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.
b. Trả  cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ  phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:
– Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới)
– Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ  phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy.
* Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 563 cổ phiếu, Cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: 563:10×3=168,9.
Ø     Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 168 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,9 sẽ bị hủy)
– Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Trụ sở chính của CTCP Tập đoàn Thiên Long (Vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân.
c. Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
– Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
– Thời gian thực hiện: dự kiến Quý 03/2017
– Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của CTCP Tập đoàn Thiên Long.
– Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
 Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 18/07/2017.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.