X18: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

18/07/2017 16:23

– Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
–  Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
– Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
– Địa điểm thực hiện: Tại Công ty cổ phần Xi măng X18
–     Nội dung họp:
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng năm 2017;
+ Báo cáo tài chính năm 2016;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội  đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo của ban Kiểm soát về kết quả hoạt  động sản xuất kinh doanh của Công ty về kết quả  hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám  đốc Công ty.
   –  Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, từng thành viên Ban kiểm soát
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.
+ Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ  đông.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý  đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 08/08/2017
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.