SJ1: Trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu, Phát hành quyền mua

18/07/2017 16:23

Lý do và mục đích:
– Trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu
– Phát hành quyền mua
Nội dung cụ thể:
Trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu:
– Tỷ lệ thực hiện: 50:3 (Người sở hữu 50 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới)
– Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành trả cổ tức được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
– Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 115 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông, với tỷ lệ thực hiện quyền 50:03 cổ đông A sẽ được nhận 115/50*3= 6,9 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 6 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,9 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
– Địa điểm thực hiện:
Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại phòng kế toán CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu, địa chỉ 736-738 Điện Biên Phủ, Phường 10, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh.
Phát hành quyền mua:
– Mã trong nước đợt phát hành quyền mua: MIRSJ1171
– Mã ISIN của đợt phát hành quyền mua: VNMIRSJ11715
(Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua:10/08/2017 và ngày hiệu lực hủy mã quyền mua: 05/09/2017)
– Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 10.454.361 cổ phiếu
– Giá phát hành:  13.000 đồng/01 cổ phiếu
– Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được 01 quyền, 01 quyền mua được mua 01 cổ phiếu mới)
– Phương án làm tròn, Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Cổ phiếu phát hành không phát sinh phần lẻ. Số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu từ chối mua (nếu có) sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối với giá bán không thấp hơn giá phát hành của đợt phát hành này cho cổ đông hiện hữu. Số lượng cổ phiếu còn lại phân phối cho đối tượng khác này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
– Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 115 cổ phiếu. Như vậy cổ đông A được mua thêm 115 cổ phiếu phát hành thêm với giá 13.000 đồng/01 CP. Trường hợp cổ đông A không mua thì Hội đồng Quản trị Công ty sẽ quyết định chào bán cho đối tượng khác.
– Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 10/08/2017 đến ngày 25/08/2017.
Quyền mua được chuyển nhượng 1 lần.
– Quy định về chứng khoán đặt mua:
Thời gian đặt mua từ ngày 10/08/2017 đến ngày 30/08/2017.
Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.- Địa điểm thực hiện:
Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm tại phòng kế toán CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu, địa chỉ 736-738 Điện Biên Phủ, Phường 10, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh.
Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua:
Tên Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu
Số TK: 888.999.81.001
Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Tiên Phong – CN Thăng Long
Lịch trình TVLK làm các thủ tục thực hiện quyền mua với VSD theo thông tin đính kèm.Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 02/08/2017.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
 LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN QUYỀN MUA  CHỨNG KHOÁN SJ1
– Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Nông Nghiệp Hùng Hậu
– Ngày đăng ký cuối cùng: 31/07/2017
– Thời hạn thành viên lưu ký (TVLK) xác nhận Danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền mua cổ phiếu ngày: 02/08/2017
– Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 10/08/2017 đến ngày 25/08/2017.
– Thời gian đăng ký và đặt mua cổ phiếu: Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 10/08/2017 đến ngày 30/08/2017
– Thời hạn TVLK nộp Danh sách đặt mua cổ phiếu và chuyển tiền đặt mua cổ phiếu cho CNVSD: 01/09/2017
 – Tài khoản CNVSD nhận tiền đặt mua:
+ Số hiệu tài khoản: 119.10.00.007873.7
+ Tên tài khoản: Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh -Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
+ Nơi mở tài khoản: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi  nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa