LEC: Thực hiện Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

07/07/2017 16:23

– Lý do và mục đích: Thực hiện Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
– Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
– Thời gian thực hiện:  Sẽ được thông báo trong thư mời họp đại hội cổ đông
– Địa điểm thực hiện: Sẽ được thông báo trong thư mời họp đại hội cổ đông
– Nội dung họp:
+ Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn  điều lệ, trình Đại hội đồng cổ đông phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ mới, tỷ lệ phát hành 1:2,1, qua đó tăng vốn điều lệ của Công ty lên 809,1 tỷ;
+ Trình Đại hội đồng cổ  đông phương án phát hành trái phiếu huy động vốn;
+ Trình Đại hội đồng cổ  đông phê duyệt phương án M&A Công ty cổ phần  đầu tư xây dựng P&P bằng vốn tự có;
+ Thông qua điều chỉnh Điều lệ theo quy định với Công ty niêm yết;
+ Thông qua Qui chế quản trị Công ty;
+ Phê duyệt việc miễn nhiệm thành viên ban Kiểm soát cũ, bổ nhiệm thành viên ban Kiểm soát mới.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 27/07/2017
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.