CTE: Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu, chia cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn thặng dư.

12/07/2017 16:23

–  Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu, chia cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn thặng dư.
Nội dung cụ thể:
1. Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt
– Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
– Ngày thanh toán: 04/08/2017
2. Chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu
– Tỷ lệ thực hiện: 10% (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ
 phiếu mới)
– Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu lẻ phát hành sẽ được làm tròn theo nguyên tắc sau: số lẻ < 0,5 cổ phần thì sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, trường hợp cổ đông có số cổ phần được phát hành thêm có số lẻ ≥ 0,5 thì sẽ làm tròn lên đến hàng đơn vị.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 1.537 cổ phiếu sẽ nhận thêm 153,7 cổ phiếu. Tuy nhiên, do số cổ phiếu được làm tròn lên đến hàng đơn vị nên số cổ phiếu cổ đông A nhận được là 154 cổ phiếu. Cổ đông B sở hữu 15.166.124 cổ phiếu sẽ nhận được thêm 1.516.612,4 cổ phiếu. Tuy nhiên do số cổ phiếu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên số cổ phiếu nhận được là 1.516.612 cổ phiếu.
3. Chia cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn thặng dư
– Tỷ lệ thực hiện: 50,8 % (Mỗi cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 508 cổ phiếu mới)
– Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu lẻ phát hành sẽ được làm tròn theo nguyên tắc sau: số lẻ < 0,5 cổ phần thì sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, trường hợp cổ đông có số cổ phần được phát hành thêm có số lẻ ≥ 0,5 thì sẽ làm tròn lên đến hàng đơn vị.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 1.537 cổ phiếu sẽ nhận thêm 780,8 cổ phiếu. Tuy nhiên, do số cổ phiếu được làm tròn lên đến hàng đơn vị nên số cổ phiếu cổ đông A nhận được là 781 cổ phiếu. Cổ đông B sở hữu 18.300.339 cổ phiếu sẽ nhận được thêm 9.296.572,2 cổ phiếu. Tuy nhiên do số cổ phiếu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên số cổ phiếu nhận được là 9.296.572 cổ phiếu.
 4. Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt, cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt (vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 04/08/2017), cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tại Tầng 11, tòa nhà CMC, số 11, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội (khi đi mang theo Giấy chứng nhận cổ phần).
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 25/07/2017.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.