JVC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

07/07/2017 16:23

– Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
–     Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
–     Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 29/08/2017
–     Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Tầng 24, Tòa ICON4, 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
          Thời gian và địa điểm nếu thay đổi Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đến từng cổ đông, đăng tin trên website Công ty và các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Pháp luật.
–     Nội dung họp:
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động trong năm 2017;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động trong năm 2017;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Tổng giám  đốc trong năm 2016 và phương hướng hoạt động trong năm 2017;
+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
+ Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị  và Ban Kiểm soát năm 2016 và dự kiến thù  lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017;
+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
+ Các vấn đề quan trọng khác.
Đề nghị Thành viên lưu ký (TVLK) đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 25/07/2017
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.