SAM: Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

28/08/2017 17:45

Lý do và mục đích:   Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu         
Tỷ lệ thực hiện: 100: 34,15 (Người sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền và cứ 100 quyền sẽ được nhận 34,15 cổ phiếu mới phát hành thêm).
Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số lượng cổ phiếu phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) trong quá trình thực hiện phân phối cổ phiếu cho cổ đông do làm tròn xuống sẽ được phân phối cho công đoàn Công ty sở hữu mà không phải thanh toán tiền mua.
Ví dụ: vào ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông A sở hữu 1.235 cổ phiếu. Số cổ phiếu A nhận được như sau: (1.235*34,15):100=421,75 làm tròn xuống đến hàng đơn vị,cổ đông A nhận được 421 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống sẽ được phân phối cho công đoàn Công ty sở hữu mà không phải thanh toán tiền mua.  
Địa điểm thực hiện:
Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các Thành viên Lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Văn phòng đại diện của Công ty (152/11B Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh) và xuất trình chứng minh nhân dân.Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD /nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 03/10/2017
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.