BHC: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018

19/01/2018 17:45

Lý do và mục đích: Tổ  chức Đại hội cổ đông thường niên 2018
– Tỷ lệ thực hiện: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
– Thời gian thực hiện: Ngày 31/03/2018 (thứ Bảy)
– Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty, đường 1A, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
– Nội dung họp:
+ Báo cáo hoạt động SXKD năm 2017; Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018;
+ Báo cáo tài chính hợp nhất đã  được kiểm toán năm 2017;
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo kiểm tra của BKS năm 2017;
+ Thông qua tờ trình bổ sung nhân sự HĐQT, BĐH và BKS (nhiệm kỳ 2015-2020);
+ Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 12/03/2018
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD