SCH: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

22/01/2018 17:45

– Lý do và mục đích:         Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
– Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
– Thời gian thực hiện: 20/4/2018
– Địa điểm thực hiện: Km 26, xã Thèn Phàng, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang
– Nội dung họp:
+     Thông qua đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017;
+     Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính, kế hoạch tín dụng, các biện pháp triển khai thực hiện;
+     Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.
+     Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;
+     Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017;
+     Thông qua quyết toán chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch chi trả năm 2018;
+     Thông qua nội dung kế hoạch mở rộng đầu tư năm 2018-2023.
+     Bầu lại thành viên Ban kiểm soát;
+     Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
+     Một số nội dung khác.
Đề nghị Thành viên lưu ký (TVLK) đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 12/3/2018.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.