HSG: Chi trả cổ tức đợt 2 của NĐTC 2016-2017 bằng tiền mặt

09/03/2018 17:48

Lý do và mục đích : Chi trả cổ tức đợt 2 của NĐTC 2016-2017 bằng tiền mặt
Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
Ngày thanh toán: 29/05/2018
Địa điểm thực hiện:
Đối với chứng khoán lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.
Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng đại diện số 1 – Công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen (Số 183 Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, quận Phú Nhuận, TP.HCM) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 29/05/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 16/05/2018.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.