PVL: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

09/03/2018 17:48

– Lý do và mục đích: Tổ  chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
– Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu  – 1 quyền biểu quyết)
– Thời gian thực hiện: Dự  kiến tháng 04/2018
– Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
– Nội dung họp:
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
+ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018;
+ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
+ Thông qua Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và dự  kiến thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018;
+ Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán  để tiến hành kiểm toán vốn và Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội  đồng cổ đông (nếu có).
Đề nghị Thành viên lưu ký (TVLK) đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 06/04/2018
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ  coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và  đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.