NPH: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

09/03/2018 17:48

– Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
– Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
– Thời gian thực hiện: Trong tháng 4/2018
– Địa điểm thực hiện: Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (Về thời gian và địa điểm họp cụ thể, công ty sẽ thông báo trong thư mời tham dự  đại hội đồng cổ đông gửi đến từng cổ đông, đăng tải trên Website của công ty và  công bố thông tin theo quy định của pháp luật)
– Nội dung họp:
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2017;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017;
+ Thông qua kết quả kinh doanh năm 2017, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017, kế hoạch kinh doanh năm 2018;
+ Thông qua đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2018;
+ Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lương Giám đốc điều hành năm 2017;
+ Trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
+ Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết  định của Đại hội đồng cổ đông.
Đề nghị Thành viên lưu ký (TVLK) đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 05/4/2018.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.