DTH: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

04/10/2018 17:45

– Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền 1. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
– Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu  – 1 quyền biểu quyết)
– Thời gian thực hiện: Dự  kiến tháng 11 năm 2018
– Địa điểm thực hiện: Tại Văn phòng Công ty cổ phần Dược – Vật tư Y tế Thanh Hóa, số 232 Trần Phú, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa
– Nội dung lấy ý kiến:
           + Phê duyệt phương án thay đổi điều lệ tổ  chức và hoạt động của Công ty – bổ  sung các ngành nghề kinh doanh;
           + Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.
2. Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền:
– Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
– Ngày thanh toán: 12/11/2018
– Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Dược – Vật tư Y tế Thanh Hóa số 04 Quang Trung, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa bắt đầu từ ngày 12/11/2018 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 30/10/2018
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ  coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và  đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.