TLD: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

26/10/2018 17:46

– Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
– Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
– Thời gian thực hiện: 18/12/2018
– Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty, lô 1 đường Thống Nhất, cụm công nghiệp làng nghề xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
– Nội dung họp:
+ Báo cáo kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
+ Báo cáo kết quả trả cổ tức năm 2017 và thông qua điều lệ đã sửa đổi;
+ Thông qua phát hành tăng vốn cho việc xây dựng Nhà máy sản xuất xuất ván ép công nghiệp – Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới, Quảng Bình.
Đề nghị Thành viên lưu ký (TVLK) đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 23/11/2018
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.