TDM: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2019 và Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền.

04/12/2018 17:46

Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2019 và Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền.
1. Tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2019:
a. Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
b. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong quý I năm 2019
c. Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một
Thời gian chính thức tiến hành sẽ được Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một thông báo tới cổ đông thông qua thư mời họp.
d. Nội dung họp:
– Thông qua báo cáo HĐQT, Tổng Giám đốc về tình hình quản trị và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;
– Thông qua báo cáo tài chính năm 2018;
– Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2018;
– Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
– Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019;
– Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền:
a. Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)
b. Ngày thanh toán: 15/03/2019
c. Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một, địa chỉ: 11B Ngô Văn Trị, P. Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương (vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 15/03/2019, Khi đến nhận cổ tức bằng tiền mặt, Quý cổ đông vui lòng mang theo Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 04/01/2019.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã  được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.