FCM: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

10/12/2018 17:46

– Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
– Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
– Thời gian thực hiện: 8h30 ngày 15/02/2019
– Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Khoáng sản FECON (Cụm công nghiệp Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam).
– Nội dung họp: Đại hội thông qua:                   
+     Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
+     Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
+     Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019;
+     Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019;
+     Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
+     Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2018 và dự kiến phân phối thù lao năm 2019;
+     Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
+     Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
+     Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Đề nghị Thành viên lưu ký (TVLK) đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 15/01/2019
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.