Quy định về nộp thuế TNCN từ đầu tư vốn

Khấu trừ thuế TNCN từ chuyển nhượng cổ phiếu có nguồn gốc cổ tức bằng cổ phiếu/cổ phiếu thưởng

Kính gửi: Quý Nhà đầu tư

Tuân thủ theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế và Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (Asean Securities) trân trọng thông báo tới Quý Nhà đầu tư (NĐT) về việc kê khai và nộp thuế TNCN từ đầu tư vốn thay cho NĐT, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng áp dụng

Cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cá nhân là cổ động hiện hữu nhận thưởng bằng cổ phiếu có giao dịch bán/chuyển nhượng/chuyển quyền sở hữu chứng khoán cùng loại tại Asean Securities.

  1. Thời điểm áp dụng

– Áp dụng cho NĐT nhận cổ tức bằng cổ phiếu/cổ phiếu thưởng theo danh sách chốt để hưởng cổ tức/cổ phiếu thưởng của Tổ chức phát hành tính từ ngày 05/12/2020.

– Thời điểm kê khai thuế và nộp thuế thay NĐT: Khi NĐT phát sinh bán/chuyển nhượng chứng khoán cùng loại cho đến khi hết số lượng cổ phiếu thưởng/cổ tức bằng cổ phiếu.

  1. Phương thức tính thuế và khấu trừ thuế

Thuế Thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x 5%

Trong đó:

– Thu nhập tính thuế = số lượng cổ phiếu cùng loại bán/chuyển nhượng (chỉ tính số lượng cổ phiếu thực nhận từ cổ tức bằng cổ phiếu/cổ phiếu thưởng) x Giá tính thuế

– Số lượng cổ phiếu bán/chuyển nhượng: ưu tiên tính số lượng cổ phiếu từ nguồn CP bằng cổ tức/CP thưởng trước

– Giá tính thuế:

+ Nếu giá bán/chuyển nhượng ≥ Mệnh giá: Giá tính thuế = Mệnh giá

+ Nếu giá bán/chuyển nhượng < Mệnh giá: Giá tính thuế = Giá bán/chuyển nhượng.

Lưu ý đối với NĐT:

  • Ngoài nộp thuế TNCN từ đầu tư vốn như trên, NĐT vẫn phải nộp thuế TNCN từ chuyển nhượng cổ phiếu là 0,1% theo quy định hiện hành.
  • NĐT cần cung cấp thông tin loại cổ phiếu khi thực hiện lưu ký chứng khoán/nhận chuyển khoản chứng khoán/nhận chuyển quyền sở hữu vào tài khoản giao dịch chứng khoán mở tại Công ty CP Chứng khoán Asean. Asean Securities không chịu trách nhiệm trong trường hợp NĐT không cung cấp thông tin/ cung cấp thông tin không chính xác dẫn đến việc Asean Securities không thực hiện được việc khấu trừ thuế TNCN theo đúng quy định pháp luật.