Dịch vụ Tư vấn đầu tư Chứng khoán

Hỗ trợ khách hàng đánh giá cơ hội thị trường và thiết lập mục tiêu đầu tư phù hợp với khả năng tài chính và sự chấp nhận rủi ro của khách hàng. Đề xuất danh mục đầu tư phù hợp với tiêu chí và mục tiêu đầu tư đề ra. Ngoài ra khách hàng có thể tham khảo thêm các sản phẩm phân tích của Asean Securities như Bản tin ngày, bản tin tuần, các báo cáo phân tích mã cổ phiếu, phân tích ngành trên website của Công ty, để khách hàng đưa ra các quyết định đầu tư cho mình