Lưu ký

Với hệ thống phần mềm quản lý chứng khoán chuyên nghiệp của AFE, Asean Securities có thể đáp ứng mọi yêu cầu về lưu ký và quản lý chứng khoán cho các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức và tổ chức phát hành. Nội dung lưu ký:

Asean Securities nhận lưu ký và bảo quản chứng khoán do nhà đầu tư gửi, giúp nhà đầu tư thực hiện các quyền liên quan đến chứng khoán sở hữu. Chứng khoán đã được lưu ký sẽ được ghi nhận vào tài khoản của nhà đầu tư. Khi khách hàng thực hiện mua bán chứng khoán, tài khoản của nhà đầu tư sẽ được hệ thống tự động ghi tăng hoặc giảm chứng khoán giúp nhà đầu tư tiện theo dõi sự luân chuyển chứng khoán của mình.

Nhà đầu tư tại Asean Securities được đảm bảo thực hiện đầy đủ các quyền đối với chứng khoán mà họ sở hữu bao gồm:

  • Quyền nhận cổ tức bằng tiền, cổ phiếu.
  • Nhận cổ phiếu thưởng.
  • Quyền chia tách hoặc gộp cổ phiếu.
  • Quyền mua cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi.
  • Quyền biểu quyết tại đại hội cổ đông.
  • Quyền chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi…