Tư vấn niêm yết chứng khoán

ASEAN SECURITIES đã thực hiện tư vấn niêm yết cho một số lượng lớn các Công ty đang niêm yết trên thị trường chứng khoán tập trung (Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội).

Thông qua dịch vụ tư vấn niêm yết chứng khoán, ASEAN SECURITIES sẽ phối hợp với doanh nghiệp tiến hành:

  • Thực hiện khảo sát, đánh giá các điều kiện cần có của doanh nghiệp cho việc tham gia thị trường;
  • Tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan, các vấn đề doanh nghiệp cần bổ sung, hoàn thiện để đáp ứng các điều kiện tham gia thị trường;
  • Tư vấn lập hồ sơ xin cấp phép niêm yết, đăng ký giao dịch để xin chấp thuận từ phía cơ quan có thẩm quyền;
  • Tổ chức thực hiện thủ tục lưu ký chứng khoán và mở tài khoản giao dịch cho các cổ đông.
  • Phối hợp với doanh nghiệp tổ chức thực hiện việc niêm yết chứng khoán;
  • Tư vấn doanh nghiệp tổ chức phiên giao dịch đầu tiên trên thị trường tập trung
  • Tư vấn doanh nghiệp niêm yết công bố thông tin theo quy định.
  • Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp sau niêm yết.