Tư vấn quản trị doanh nghiệp

Quản trị doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, ASEAN SECURITIES đưa ra dịch vụ tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp về mặt quản trị, bao gồm:

Tư vấn xây dựng và tổ chức Bộ phận Quan hệ nhà đầu tư (IR)

 • Rà soát, đánh giá các hoạt động IR đang triển khai tại DN
 • Tư vấn xây dựng quy trình và mô hình tổ chức hoạt động Bộ phận Quan hệ nhà đầu tư
 • Tư vấn và đào tạo cho cán bộ của Bộ phận IR, các cán bộ chủ chốt của doanh nghiệp về cơ chế hoạt động TTCK, cơ chế biến động giá chứng khoán, các phương pháp định giá chứng khoán của các Quỹ, các nhà đầu tư tổ chức, nhà đầu tư cá nhân.

Tư vấn chiến lược IR

 • Nghiên cứu thị trường: Khảo sát và phân tích kỳ vọng của thị trường, cộng đồng đầu tư đối với cổ phiếu doanh nghiệp; các yếu tố ảnh hưởng đến giá, thanh khoản của cổ phiếu doanh nghiệp; các dự báo về cung cầu/ triển vọng
 • Phân tích đối tượng: Phân tích đặc điểm và kỳ vọng của từng nhóm cổ đông hiện tại và tương lai; mức độ hài lòng của từng nhóm cổ đông và kế hoạch hành động.
 • Hoạch định chiến lược IR dựa trên cơ sở phân tích thị trường và đối tượng, chiến lược phát triển và kinh doanh của doanh nghiệp, nhóm đầu tư mà doanh nghiệp hướng tới

Tư vấn công bố thông tin và truyền thông chứng khoán

 • Rà soát và đánh giá toàn diện về tính đầy đủ, chính xác và tính hợp lý, hợp pháp của việc công bố thông tin theo luật pháp hiện hành
 • Tư vấn xây dựng nội dung website Quan hệ cổ đông
 • Lập báo cáo thường niên
 • Lập hồ sơ Doanh nghiệp tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược
 • Soạn lập báo cáo cơ hội đầu tư và gửi tới các nhà đầu tư chiến lược
 • Soạn thảo bài viết về doanh nghiệp trên báo chí, truyền thông

Tư vấn các sự kiện Quan hệ nhà đầu tư

 • Tư vấn tổ chức Roadshow, hội nghị nhà đầu tư
 • Hỗ trợ tổ chức các chuyến tham quan doanh nghiệp
 • Tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Tư vấn xây dựng điều lệ tổ chức và hoạt động

Các chuyên gia tư vấn luật chuyên sâu của ASEAN SECURITIES sẽ hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng điều lệ tổ chức và hoạt động phù hợp với Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán, Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết;

Tư vấn xây dựng các quy chế điều chỉnh hoạt động của HĐQT, Ban Giám Đốc, Ban Kiểm Soát

ASEAN SECURITIES cũng có dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng các quy chế điều chỉnh hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát để phù hợp với thông lệ của Việt Nam và quốc tế;

Dịch vụ quản lý sổ cổ đông

Bằng hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, các phần mềm quản lý tiên tiến ASEAN SECURITIES luôn luôn sẵn sàng trong việc trợ giúp các Doanh nghiệp chưa niêm yết trong quá trình:

 • Thay mặt công ty quản lý chuyển nhượng cổ phần;
 • Thực hiện tất cả các thủ tục để đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích cổ đông trong trường hợp phát sinh quyền gắn liền với cổ phần;
 • Báo cáo tình hình chuyển nhượng cho tổ chức phát hành, danh sách cổ đông thực hiện quyền.
 • Cung cấp danh sách cổ đông nhanh chóng, đầy đủ khi có yêu cầu từ Doanh nghiệp.