Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp

ASEAN SECURITIES sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp đánh giá toàn bộ hoạt động tài chính và xây dựng các biện pháp tối ưu để lành mạnh hoá tình hình tài chính của doanh nghiệp. Các dịch vụ gồm có:

  • Phân tích và đánh giá hiện trạng tài chính của doanh nghiệp .
  • Xây dựng kế hoạch tái cấu trúc tài chính của doanh nghiệp
  • Thiết lập các giải pháp tối ưu để tái cấu trúc tình hình tài chính doanh nghiệp.
  • Triển khai các biện pháp để tái cấu trúc tình hình tài chính.

Đánh giá quá trình tái cấu trúc và phương án chỉnh sửa, bổ sung kế hoạch tái cấu trúc tài chính