Ngày Tiêu đề Nguồn báo cáo Ngôn ngữ Tải về
25/06/2019 Bản tin ngày 25.06.2019 – Vn-Index -2,72 điểm [960,13] Asean Securities Tiếng Việt
24/06/2019 Bản tin ngày 24.06.2019 – Vn-Index +3,65 điểm [962,85] Asean Securities Tiếng Việt
21/06/2019 Bản tin ngày 21.06.2019 – Vn-Index +0,02 điểm [959,20] Asean Securities Tiếng Việt
20/06/2019 Bản tin ngày 20.06.2019 – Vn-Index +9,49 điểm [959,18] Asean Securities Tiếng Việt
19/06/2019 Bản tin ngày 19.06.2019 – Vn-Index +5,68 điểm [949,69] Asean Securities Tiếng Việt
18/06/2019 Bản tin ngày 18.06.2019 – Vn-Index -2,94 điểm [944,01] Asean Securities Tiếng Việt
17/06/2019 Bản tin ngày 17.06.2019 – Vn-Index -6,66 điểm [946,95] Asean Securities Tiếng Việt
14/06/2019 Bản tin ngày 14.06.2019 – Vn-Index +3,53 điểm [953,61] Asean Securities Tiếng Việt
13/06/2019 Bản tin ngày 13.06.2019 – Vn-Index -4,09 điểm [950,08] Asean Securities Tiếng Việt
12/06/2019 Bản tin ngày 12.06.2019 – Vn-Index -7,90 điểm [954,17] Asean Securities Tiếng Việt