Ngày Tiêu đề Nguồn báo cáo Ngôn ngữ Tải về
28/09/2020 Bản tin ngày 28.09.2020 – Vn-Index +4,23 điểm [912,50] – TCH Asean Securities Tiếng Việt
25/09/2020 Bản tin ngày 25.09.2020 – Vn-Index -0,31 điểm [908,27] – VHC Asean Securities Tiếng Việt
24/09/2020 Bản tin ngày 24.09.2020 – Vn-Index -3,92 điểm [908,58] – VHC Asean Securities Tiếng Việt
23/09/2020 Bản tin ngày 23.09.2020 – Vn-Index +6,31 điểm [912,50] – HVN Asean Securities Tiếng Việt
22/09/2020 Bản tin ngày 22.09.2020 – Vn-Index -1,75 điểm [906,19] – MBB Asean Securities Tiếng Việt
21/09/2020 Bản tin ngày 21.09.2020 – Vn-Index +6,99 điểm [907,94] – GEX, VGC Asean Securities Tiếng Việt
18/09/2020 Bản tin ngày 18.09.2020 – Vn-Index +6,91 điểm [900,95] – FPT Asean Securities Tiếng Việt
17/09/2020 Bản tin ngày 17.09.2020 – Vn-Index -3,43 điểm [894,04] – SD5 Asean Securities Tiếng Việt
16/09/2020 Bản tin ngày 16.09.2020 – Vn-Index +1,21 điểm [897,47] – HPG Asean Securities Tiếng Việt
15/09/2020 Bản tin ngày 15.09.2020 – Vn-Index +1,69 điểm [896,26] – NSC Asean Securities Tiếng Việt