Ngày Tiêu đề Nguồn báo cáo Ngôn ngữ Tải về
23/04/2019 Bản tin ngày 23.04.2019 – Vn-Index +2,14 điểm [968,00] Asean Securities Tiếng Việt
22/04/2019 Bản tin ngày 22.04.2019 – Vn-Index -0,35 điểm [965,86] Asean Securities Tiếng Việt
19/04/2019 Bản tin ngày 19.04.2019 – Vn-Index +3,91 điểm [966,21] Asean Securities Tiếng Việt
18/04/2019 Bản tin ngày 18.04.2019 – Vn-Index -9,80 điểm [962,30] Asean Securities Tiếng Việt
17/04/2019 Bản tin ngày 17.04.2019 – Vn-Index -5,07 điểm [972,10] Asean Securities Tiếng Việt
16/04/2019 Bản tin ngày 16.04.2019 – Vn-Index -5,73 điểm [977,17] Asean Securities Tiếng Việt
12/04/2019 Bản tin ngày 12.04.2019 – Vn-Index -3,05 điểm [982,90] Asean Securities Tiếng Việt
11/04/2019 Bản tin ngày 11.04.2019 – Vn-Index +4,04 điểm [985,95] Asean Securities Tiếng Việt
10/04/2019 Bản tin ngày 10.04.2019 – Vn-Index -6,57 điểm [981,91] Asean Securities Tiếng Việt
09/04/2019 Bản tin ngày 09.04.2019 – Vn-Index -9,08 điểm [988,48] Asean Securities Tiếng Việt