Ngày Tiêu đề Nguồn báo cáo Ngôn ngữ Tải về
15/10/2021 Bản tin ngày 15.10.2021 – Vn-Index +0,85 điểm [1.392,70] – KDC Asean Securities Tiếng Việt
14/10/2021 Bản tin ngày 14.10.2021 – Vn-Index -0,06 điểm [1.391,85] – CMG Asean Securities Tiếng Việt
13/10/2021 Bản tin ngày 13.10.2021 – Vn-Index -2,89 điểm [1.391,91] – PVB Asean Securities Tiếng Việt
12/10/2021 Bản tin ngày 12.10.2021 – Vn-Index +0,71 điểm [1.394,80] – SMB Asean Securities Tiếng Việt
11/10/2021 Bản tin ngày 11.10.2021 – Vn-Index +21,36 điểm [1.394,09] – GVR Asean Securities Tiếng Việt
08/10/2021 Bản tin ngày 08.10.2021 – Vn-Index +6,74 điểm [1.372,73] – VSC Asean Securities Tiếng Việt
07/10/2021 Bản tin ngày 07.10.2021 – Vn-Index +3,17 điểm [1.365,99] – MLS Asean Securities Tiếng Việt
06/10/2021 Bản tin ngày 06.10.2021 – Vn-Index +8,19 điểm [1.362,82] – SLS Asean Securities Tiếng Việt
05/10/2021 Bản tin ngày 05.10.2021 – Vn-Index +15,09 điểm [1.354,63] – TNC Asean Securities Tiếng Việt
04/10/2021 Bản tin ngày 04.10.2021 – Vn-Index +4,65 điểm [1.339,54] – NDN Asean Securities Tiếng Việt