Ngày Tiêu đề Nguồn báo cáo Ngôn ngữ Tải về
17/01/2022 Bản tin ngày 17.01.2022 – Vn-Index -43,18 điểm [1.452,84] – CTR Asean Securities Tiếng Việt
14/01/2022 Bản tin ngày 14.01.2022 – Vn-Index -0,03 điểm [1.496,02] – UDJ Asean Securities Tiếng Việt
13/01/2022 Bản tin ngày 13.01.2022 – Vn-Index -14,46 điểm [1.496,05] – ABT Asean Securities Tiếng Việt
12/01/2022 Bản tin ngày 12.01.2022 – Vn-Index +18,20 điểm [1.510,51] – SAF Asean Securities Tiếng Việt
11/01/2022 Bản tin ngày 11.01.2022 – Vn-Index -11,40 điểm [1.492,31] – PGI Asean Securities Tiếng Việt
10/01/2022 Bản tin ngày 10.01.2022 – Vn-Index -24,77 điểm [1.503,71] – SHP Asean Securities Tiếng Việt
07/01/2022 Bản tin ngày 07.01.2022 – Vn-Index -0,09 điểm [1.528,48] – DVP Asean Securities Tiếng Việt
06/01/2022 Bản tin ngày 06.01.2022 – Vn-Index +6,07 điểm [1.528,57] – BMP Asean Securities Tiếng Việt
05/01/2022 Bản tin ngày 05.01.2022 – Vn-Index -3,08 điểm [1.522,50] – DPH Asean Securities Tiếng Việt
04/01/2022 Bản tin ngày 04.01.2022 – Vn-Index +27,30 điểm [1.525,58] – EIC Asean Securities Tiếng Việt