Ngày Tiêu đề Nguồn báo cáo Ngôn ngữ Tải về
25/07/2017 Bản tin ngày 25.07.2017 – Vn-Index +7.53 điểm [767.27 điểm] Asean Securities Tiếng Việt
24/07/2017 Bản tin ngày 24.07.2017 – Vn-Index -2.12 điểm [759.74 điểm] Asean Securities Tiếng Việt
21/07/2017 Bản tin ngày 21.07.2017 – Vn-Index -6.55 điểm [761.86 điểm] Asean Securities Tiếng Việt
20/07/2017 Bản tin ngày 20.07.2017 – Vn-Index -2.89 điểm [768.41 điểm] Asean Securities Tiếng Việt
19/07/2017 Bản tin ngày 19.07.2017 – Vn-Index +3.81 điểm [771.30 điểm] Asean Securities Tiếng Việt
18/07/2017 Bản tin ngày 18.07.2017 – Vn-Index -1.42 điểm [767.49 điểm] Asean Securities Tiếng Việt
17/07/2017 Bản tin ngày 17.07.2017 – Vn-Index -8.69 điểm [768.91 điểm] Asean Securities Tiếng Việt
14/07/2017 Bản tin ngày 14.07.2017 – Vn-Index -0.70 điểm [777.60 điểm] Asean Securities Tiếng Việt
13/07/2017 Bản tin ngày 13.07.2017 – Vn-Index +4.13 điểm [778.30 điểm] Asean Securities Tiếng Việt
12/07/2017 Bản tin ngày 12.07.2017 – Vn-Index +4.81 điểm [774.17 điểm] Asean Securities Tiếng Việt