Ngày Tiêu đề Nguồn báo cáo Ngôn ngữ Tải về
21/08/2019 Bản tin ngày 21.08.2019 – Vn-Index +9,71 điểm [994,38] Asean Securities Tiếng Việt
20/08/2019 Bản tin ngày 20.08.2019 – Vn-Index +3,64 điểm [984,67] Asean Securities Tiếng Việt
19/08/2019 Bản tin ngày 19.08.2019 – Vn-Index +1,03 điểm [981,03] Asean Securities Tiếng Việt
16/08/2019 Bản tin ngày 16.08.2019 – Vn-Index +0,62 điểm [980,00] Asean Securities Tiếng Việt
15/08/2019 Bản tin ngày 15.08.2019 – Vn-Index +10,47 điểm [979,38] Asean Securities Tiếng Việt
14/08/2019 Bản tin ngày 14.08.2019 – Vn-Index +2,08 điểm [968,91] Asean Securities Tiếng Việt
13/08/2019 Bản tin ngày 13.08.2019 – Vn-Index -8,48 điểm [966,83] Asean Securities Tiếng Việt
12/08/2019 Bản tin ngày 12.08.2019 – Vn-Index +0,97 điểm [975,31] Asean Securities Tiếng Việt
09/08/2019 Bản tin ngày 09.08.2019 – Vn-Index -0,90 điểm [974,34] Asean Securities Tiếng Việt
08/08/2019 Bản tin ngày 08.08.2019 – Vn-Index +9,31 điểm [975,24] Asean Securities Tiếng Việt