Ngày Tiêu đề Nguồn báo cáo Ngôn ngữ Tải về
15/02/2019 Bản tin ngày 15.02.2019 – Vn-Index -1,45 điểm [950,89] Asean Securities Tiếng Việt
14/02/2019 Bản tin ngày 14.02.2019 – Vn-Index +7,09 điểm [952,34] Asean Securities Tiếng Việt
13/02/2019 Bản tin ngày 13.02.2019 – Vn-Index +7,71 điểm [945,25] Asean Securities Tiếng Việt
12/02/2019 Bản tin ngày 12.02.2019 – Vn-Index +11,44 điểm [937,54] Asean Securities Tiếng Việt
11/02/2019 Bản tin ngày 11.02.2019 – Vn-Index +17,43 điểm [926,10] Asean Securities Tiếng Việt
01/02/2019 Bản tin ngày 01.02.2019 – Vn-Index -1,98 điểm [908,67] Asean Securities Tiếng Việt
31/01/2019 Bản tin ngày 31.01.2019 – Vn-Index -5,19 điểm [910,65] Asean Securities Tiếng Việt
30/01/2019 Bản tin ngày 30.01.2019 – Vn-Index -0,09 điểm [915,84] Asean Securities Tiếng Việt
29/01/2019 Bản tin ngày 29.01.2019 – Vn-Index +3,75 điểm [915,93] Asean Securities Tiếng Việt
28/01/2019 Bản tin ngày 28.01.2019 – Vn-Index +3,30 điểm [912,18] Asean Securities Tiếng Việt