Ngày Tiêu đề Nguồn báo cáo Ngôn ngữ Tải về
27/08/2019 Bản tin ngày 27.08.2019 – Vn-Index -6,09 điểm [976,79] Asean Securities Tiếng Việt
26/08/2019 Bản tin ngày 26.08.2019 – Vn-Index -9,57 điểm [982,88] Asean Securities Tiếng Việt
23/08/2019 Bản tin ngày 23.08.2019 – Vn-Index -4,81 điểm [992,45] Asean Securities Tiếng Việt
22/08/2019 Bản tin ngày 22.08.2019 – Vn-Index +2,88 điểm [997,26] Asean Securities Tiếng Việt
21/08/2019 Bản tin ngày 21.08.2019 – Vn-Index +9,71 điểm [994,38] Asean Securities Tiếng Việt
20/08/2019 Bản tin ngày 20.08.2019 – Vn-Index +3,64 điểm [984,67] Asean Securities Tiếng Việt
19/08/2019 Bản tin ngày 19.08.2019 – Vn-Index +1,03 điểm [981,03] Asean Securities Tiếng Việt
16/08/2019 Bản tin ngày 16.08.2019 – Vn-Index +0,62 điểm [980,00] Asean Securities Tiếng Việt
15/08/2019 Bản tin ngày 15.08.2019 – Vn-Index +10,47 điểm [979,38] Asean Securities Tiếng Việt
14/08/2019 Bản tin ngày 14.08.2019 – Vn-Index +2,08 điểm [968,91] Asean Securities Tiếng Việt