TRẢ LỜI:

Đối với khách hàng cá nhân:

  • Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc);
  • CMND/CCCD còn hiệu lực (bản gốc).

Đối với khách hàng tổ chức:

  • Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc);
  • Quyết định thành lập công ty/Đăng ký kinh doanh (bản sao công chứng);
  • Phiếu gửi lưu ký chứng khoán theo mẫu (do Asean Securities cung cấp);
  • Giấy giới thiệu người được ủy quyền đến làm thủ tục lưu ký (bản gốc);
  • CMND/CCCD còn hiệu lực của người được giới thiệu đến làm thủ tục lưu ký.