Tổng đài đặt lệnh
(024) 6275.8888 - (028) 3933 0309
Biểu đồ
HOSE
1181.29 -14.24 -1.21%
 
Tổng GT: 12,379.241 tỷ VND Tổng KL: 559,493,000 đ/v
HNX
277.94 -3.25 -1.17%
 
Tổng GT: 983.353 tỷ VND Tổng KL: 56,264,700 đ/v
UPCOM
87.18 -0.72 -0.83%
 
Tổng GT: 729.025 tỷ VND Tổng KL: 34,967,300 đ/v
Đối tác