Tổng đài đặt lệnh
(024) 6275.8888 - (028) 3933 0309
Biểu đồ
HOSE
1252.74 -1.41 -0.11%
 
Tổng GT: 13,529.923 tỷ VND Tổng KL: 604,391,400 đ/v
HNX
299.90 +2.17 +0.72%
 
Tổng GT: 1,667.786 tỷ VND Tổng KL: 91,268,800 đ/v
UPCOM
91.32 +0.46 +0.50%
 
Tổng GT: 867.886 tỷ VND Tổng KL: 77,463,200 đ/v
Đối tác