Tổng đài đặt lệnh
(024) 6275.8888 - (028) 3829 9090
Biểu đồ
HOSE
932.66 +14.36 +1.54%
 
Tổng GT: 6,452.345 tỷ VND Tổng KL: 210,127,250 đ/v
HNX
109.29 +1.27 +1.16%
 
Tổng GT: 672.701 tỷ VND Tổng KL: 49,193,800 đ/v
UPCOM
54.30 +0.73 +1.34%
 
Tổng GT: 268.701 tỷ VND Tổng KL: 16,062,000 đ/v
Đối tác