Tổng đài đặt lệnh
(024) 6275.8888 - (028) 3933 0309
Biểu đồ
HOSE
997.10 +1.95 +0.20%
 
Tổng GT: 3,897.745 tỷ VND Tổng KL: 186,671,508 đ/v
HNX
104.04 +1.75 +1.68%
 
Tổng GT: 338.749 tỷ VND Tổng KL: 24,025,700 đ/v
UPCOM
56.67 +0.26 +0.46%
 
Tổng GT: 136.323 tỷ VND Tổng KL: 7,267,600 đ/v
Đối tác