Dịch vụ TT vốn (ECM)

Tư vấn chào bán, phát hành cổ phiếu

Với đội ngũ nhân sự nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, chúng tôi có thể tư vấn cho Quý Công ty chào bán, phát hành cổ phiếu thông qua các hình thức phù hợp với đa dạng các loại hình công ty khác nhau.

ĐỐI VỚI CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

Các hình thức phát hành cổ phiếu khác

ĐỐI VỚI CÔNG TY CHƯA ĐẠI CHÚNG

Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng

Liên hệ

Để được tư vấn theo nhu cầu cụ thể, đề nghị Quý khách vui lòng để lại thông tin theo biểu dưới đây: