Dịch vụ TT vốn (ECM)

Tư vấn quản trị doanh nghiệp

Quản trị doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp về quản trị công ty, tiêu biểu như: Tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông và các sự kiện Quan hệ nhà đầu tư (IR) khác; Tư vấn xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động, tư vấn xây dựng Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS, BGĐ và các quy chế nội bộ khác.

Liên hệ

Để được tư vấn theo nhu cầu cụ thể, đề nghị Quý khách vui lòng để lại thông tin theo biểu dưới đây: