Báo cáo tài chính bán niên 2015

Công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên 2015 đã được soát xét của đơn vị kiểm toán.
Chi tiết như file đính kèm

Chia sẻ

Tag

Chần chờ gi nữa ,
mở tài khoản eKYC ngay!

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!