ASEAN SECURITIES: Công bố thông tin về việc thay đổi thành viên HĐQT và cử người đại diện theo pháp luật của Công ty

Ngày 06/04/2015, Đại Hội đồng cổ đông Công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á (ASEAN SECURITIES) đã bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội Đồng quản trị Công ty.
Cùng ngày, Hội đồng Quản trị cũng đã tiến hành cử bà Nguyễn Hồng Hải là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
Tuân thủ quy định hiện hành về công bố thông tin, ASEAN SECURITIES xin thông báo kết toàn văn văn bản về Công bố thông tin thay đổi thành viên Hội đồng quản trị
Trân trọng thông báo!
file đính kèm:

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!