Công bố Quyết định chấp thuận Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á xin được công bố về Quyết định chấp thuận của UBCKNN như sau:
Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-UBCK ngày 12/01/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc sửa đổi Quyết định thành lập Chi nhánh công ty chứng khoán, theo đó, Ông Nguyễn Võ Minh Quân được chấp thuận làm Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh kể từ ngày 12/01/2015.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!