HOSE: Thông báo bổ sung BCG vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ như sau:

STT

Mã CK

Tên công ty/Quỹ đầu tư

Lý do

1

BCG

Công ty Cổ phần Bamboo Capital Thời gian niêm yết dưới 06 tháng

 

Chia sẻ

Tag

Chần chờ gi nữa ,
mở tài khoản eKYC ngay!

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!