HOSE: Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá của Công ty Cổ phần Xây dựng & Kinh doanh Địa ốc 3

Căn cứ đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH Một thành viên, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh thông báo việc tổ chức đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng & Kinh doanh Địa ốc 3 do Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH Một thành viên nắm giữ như sau:

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!