HOSE: Thông báo đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Chè Lâm Đồng

Căn cứ theo Quyết định số 357/QĐ-SGDHCM ngày 11 tháng 10 năm 2017 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá và Quy chế chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của Công ty Cổ phần Chè Lâm Đồng do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm giữ. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cả lô cổ phần của Công ty Cổ phần Chè Lâm Đồng do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm giữ như sau:
Tổng số nhà đầu tư tham gia:  04 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước: 04 NĐT
Cá nhân nước ngoài:   0 NĐT
Tổ chức trong nước:   0 NĐT
Tổ chức nước ngoài:   0 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký:    8.100.000   CP

Cá nhân trong nước: 8.100.000   CP
Cá nhân nước ngoài:                0 CP
Tổ chức trong nước:                0 CP
Tổ chức nước ngoài:                0 CP

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!