HOSE: Thông báo đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Phú Quốc

Căn cứ theo Quyết định số 01/QĐ-SGDHCM ngày 04/01/2022 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Phú Quốc do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị nắm giữ. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Phú Quốc như sau:
Tổng số nhà đầu tư tham gia:  06 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước:  04 NĐT
Cá nhân nước ngoài:    0 NĐT
Tổ chức trong nước:  02 NĐT
Tổ chức nước ngoài:    0 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký:    560.800 cổ phần

Cá nhân trong nước:             800 cổ phần
Cá nhân nước ngoài:                 0 cổ phần
Tổ chức trong nước:      560.000 cổ phần
Tổ chức nước ngoài:                 0 cổ phần

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!