HOSE: Thông báo đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ

Căn cứ theo Quyết định số 101/QĐ-ĐTKDV ngày 10 tháng 03 năm 2020 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về việc ban hành Quy chế chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của Công ty Cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ do SCIC nắm giữ. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của Công ty Cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ do SCIC nắm giữ như sau:
Tổng số nhà đầu tư tham gia:  02 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước:  02 NĐT
Cá nhân nước ngoài:    0 NĐT
Tổ chức trong nước:    0 NĐT
Tổ chức nước ngoài:    0 NĐT

Tổng số cổ phần đăng ký:    20.578.234 cổ phần

Cá nhân trong nước:    20.578.234cổ phần
Cá nhân nước ngoài:                    0 cổ phần
Tổ chức trong nước:                    0 cổ phần
Tổ chức nước ngoài:                    0 cổ phần

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!