HOSE: Thông báo đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Petec Bình Định

Căn cứ Quyết định số 3716/QĐ-PTC ngày 26/09/2022 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP về việc ban hành Quy chế đấu giá theo lô cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Petec Bình Định được tổ chức qua Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia bán đấu giá theo lô cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Petec Bình Định như sau:
Tổng số nhà đầu tư tham gia:  02 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước:  02 NĐT
Cá nhân nước ngoài:    0 NĐT
Tổ chức trong nước:    0 NĐT
Tổ chức nước ngoài:    0 NĐT

Tổng số cổ phiếu đăng ký:      2.548.128 cổ phiếu

Cá nhân trong nước:    2.548.128 cổ phiếu
Cá nhân nước ngoài:         0 cổ phiếu
Tổ chức trong nước:         0 cổ phiếu
Tổ chức nước ngoài:         0 cổ phiếu

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!