HOSE: Thông báo đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh

Căn cứ theo Quyết định số 408/QĐ-SGDHCM ngày 08 tháng 11 năm 2017 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh do Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp An Giang nắm giữ. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh do Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp An Giang nắm giữ như sau:
Tổng số nhà đầu tư tham gia:  03 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước:   02 NĐT
Cá nhân nước ngoài:     0 NĐT
Tổ chức trong nước:   01 NĐT
Tổ chức nước ngoài:     0 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký:    6.800.100 CP

Cá nhân trong nước:     3.400.100CP
Cá nhân nước ngoài:                  0 CP
Tổ chức trong nước:    3.400.000 CP
Tổ chức nước ngoài:                  0 CP

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!