HOSE: Thông báo đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang

Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 16/6/2022 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Lương thực Miền Nam – CTCP về việc ban hành Quy chế đấu giá chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng Công ty Lương thực Miền Nam – CTCP sở hữu tại Công ty CP Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang được thực hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng Công ty Lương thực Miền Nam – CTCP sở hữu tại Công ty CP Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang như sau:
Tổng số nhà đầu tư tham gia:  04 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước:  04 NĐT
Cá nhân nước ngoài:  0 NĐT
Tổ chức trong nước:  0 NĐT
Tổ chức nước ngoài:  0 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký:  5.502.320 cổ phiếu

Cá nhân trong nước: 5.502.320 cổ phiếu
Cá nhân nước ngoài: 0 cổ phiếu
Tổ chức trong nước: 0 cổ phiếu
Tổ chức nước ngoài: 0 cổ phiếu

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!