HOSE: Thông báo đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty mẹ – Tổng Công ty Phát điện 3

Căn cứ theo Quyết định số 11/QĐ-SGDHCM ngày 11 tháng 01 năm 2018 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ – Tổng Công ty Phát điện 3. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ – Tổng Công ty Phát điện 3 như sau:
Tổng số nhà đầu tư tham gia:  336 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước: 320 NĐT
Cá nhân nước ngoài:   14 NĐT
Tổ chức trong nước:     0 NĐT
Tổ chức nước ngoài:   02 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký:    7.507.400 CP

Cá nhân trong nước:    4.110.700 CP
Cá nhân nước ngoài:        40.700 CP
Tổ chức trong nước:                 0 CP
Tổ chức nước ngoài:   3.356.000 CP

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!