HOSE: Thông báo đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Cao su Công nghiệp

Căn cứ theo Quyết định số 405/QĐ-SGDHCM ngày 07 tháng 11 năm 2017 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Cao su Công nghiệp. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Cao su Công nghiệp như sau:
Tổng số nhà đầu tư tham gia:  31 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước:   31 NĐT
Cá nhân nước ngoài:     0 NĐT
Tổ chức trong nước:     0 NĐT
Tổ chức nước ngoài:     0 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký:    6.718.600 CP

Cá nhân trong nước:     6.718.600CP
Cá nhân nước ngoài:                  0 CP
Tổ chức trong nước:                  0 CP
Tổ chức nước ngoài:                  0 CP

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!