HOSE: Thông báo đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Cao su Đắk Lắk

Căn cứ theo Quyết định số 237/QĐ-SGDHCM ngày 03 tháng 07 năm 2018 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Cao su Đắk Lắk. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Cao su Đắk Lắk như sau:
Tổng số nhà đầu tư tham gia:  69 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước:   65 NĐT
Cá nhân nước ngoài:   04 NĐT
Tổ chức trong nước:     0 NĐT
Tổ chức nước ngoài:     0 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký:    54.500 CP

Cá nhân trong nước:          50.000 CP
Cá nhân nước ngoài:           4.500 CP
Tổ chức trong nước:                  0 CP
Tổ chức nước ngoài:                  0 CP

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!