HOSE: Thông báo đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Lọc – Hóa dầu Bình Sơn

Căn cứ theo Quyết định số 465/QĐ-SGDHCM ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Lọc – Hóa dầu Bình Sơn. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Lọc – Hóa dầu Bình Sơn như sau:
Tổng số nhà đầu tư tham gia:  4.079 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước: 3.957 NĐT
Cá nhân nước ngoài:      07 NĐT
Tổ chức trong nước:      48 NĐT
Tổ chức nước ngoài:      67 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký:    651.789.522 CP

Cá nhân trong nước: 248.048.942  CP
Cá nhân nước ngoài:          38.100 CP
Tổ chức trong nước:   65.057.180 CP
Tổ chức nước ngoài: 338.645.300 CP

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!